Vilkår

1. Generelt

Disse betingelsene gjelder for avtale om levering av produkter og tjenester, også omtalt som varer eller varen, til sluttkunder i Norge. Pharmanova AS, er et selskap i konsernet Bø Netthandelskompetanse AS. Selskapene samarbeider på tvers, for å utnytte synergier, hvor dette er formålstjenelig.
Vilkårene gjelder for Pharmanova AS.

Selger:
Pharmanova AS
c/o Bø Netthandelskompetanse AS
Bøveien 510
8470 Bø i Vesterålen
Telefon: +47 949 72 815
E-post: post@pharmanova.no
Web: www.pharmanova.no
Registrert i Brønnøysundregisteret med org.no.: NO 999 566 650 MVA

Kjøper:
Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen (benevnt »du», »deg», »din», »ditt» eller «kunden»)

Du må være fylt 18 år for å bli kunde hos Pharmanova AS, og for å foreta kjøp av varer.

2. Bestilling

Alle priser som er annonsert på våre nettsider er den totale prisen og inkluderer merverdiavgift og eventuelt andre gebyrer og avgifter som myndighetene til enhver tid fastsetter. Totalkostnaden for kjøpet ser du før bestilling og inkluderer alle utgifter så som porto, frakt, emballasje m.m. Din bestilling er bindende når denne er registrert av oss, men du har alltid 14 dagers angrerett på kjøpet og kan når som helst kontakte vår Kundeservice for å gjøre endringer i ditt kjøp. Vi er samtidig bundet av din bestilling slik denne er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller angitt på annen måte. Når vi mottar din første bestilling, vil vi sende en ordrebekreftelse til deg under forutsetning av at riktig e postadresse er oppgitt. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den for å se at denne er i overensstemmelse med bestillingen. Ta vare på bekreftelsen din til du har mottatt varen. Om ikke det skjer uventet leveranseforstyrrelser er produktene på lager. Skulle vi mot formodning bli utsolgt for produkt, vil kunden få beskjed om dette.

3. Abonnement

Det skal være enkelt og oversiktlig for deg som kunde å handle hos oss. Produktene som selges på løpende abonnementsbasis, vil du få levert direkte i din postkasse inkl. faktura. Den første forsendelsen «startpakken» (inngår i abonnementet), blir normalt sendt påfølgende mandag (Senest innen 10 dager) etter bestilling og inneholder forbruk for 30 dager. Deretter får du levering gjennom abonnementet hver 4. måned til avtalt pris. Første abonnementspakke sendes 4 uker etter dato for utsendelse av startpakke. Deretter vil videre forsendelser sendes pr. post hver 16 uke. (4.mnd) om ikke annet er avtalt på forhånd. Tidspunkt for neste forsendelse vil stå på tilsendt faktura.

Endringer av produktet og leveringsmåter kan forekomme. Dette gjelder forbedringer av produkt, distribusjonsmåte og emballasje som skal være fordelaktig for deg som kunde. Endring kan også forekomme ved at et bestemt produkt tas ut fra vårt sortiment.
Ved andre særtilbud gjelder oppgitte priser og vilkår i tilbud/ordrebekreftelse.

Abonnementet kan stoppes/endres ved å kontakte kundeservice. Ved oppsigelse avsluttes abonnementet 14 dager etter mottatt beskjed om endring avbestilling/oppsigelse, med virkning fra førstkommende utsendelse. Dersom avbestilling/stopp av abonnement meddeles senere enn 14 dager før neste utsendelse, forplikter kunden seg til å motta og betale for neste forsendelse.

Introduksjonstilbudet gjelder kun nye kunder og én per husstand. Dersom kunde bestiller prøvepakke etter å ha sagt opp et aktivt abonnement, ansees bestillingen som reaktivering av tidligere abonnement.
Abonnementstegning kan nektes ved saklig grunn, slik som svindelforsøk, manglende kredittverdighet m.m. Pharmanova AS leverer kun til norske adresser.

4. Leveranse og frakt

Du kan endre leveringene etter eget ønske, pause, stoppe eller endre tidsintervallet for utsendelser, vår hyggelige kundeservice hjelper deg etter beste evne, slik at vi kan imøtekomme dine behov. For å gi deg fleksibilitet, er det ingen bindingstid eller kjøpsforpliktelse knyttet til abonnementet, og abonnementet kan sies opp fortløpende (14. dagers oppsigelsestid).

Alle våre leveranser på abonnement gis med gratis frakt, så fremt ikke annet er avtalt. Kunde er selv ansvarlig til å oppgi korrekt adresse, e-post og telefonnummer ved bestilling og/eller annen skriftlig/muntlig kommunikasjon. Kunde plikter å gi beskjed ved endring av adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Dersom ufullstendig eller manglende adresse er oppgitt som medfører at pakken kommer i retur til selger, vil den behandles som en ugyldig retur.
Ved retur av uåpnet forpakning som ikke er avtalt innen endringsfrist vil det faktureres et returgebyr for å dekke våre kostnader.
Returgebyret er per tiden 159 kr for retur av vare(r).

5. Betaling

Det utstedes faktura som vedlegges alle forsendelser og kunden har 15 dagers betalingsfrist fra fakturadato på første forsendelse og 15 dager på øvrige forsendelser og/eller gebyrer.

Ved manglende betaling, vil kunden få tilsendt påminnelse om dette på SMS/e-post 5 dager etter forfall og 12 dager etter forfall. Etter 22 dager fra forfall på fakturaen vil kravet sendes over til inkassoselskapet. Selskapet har salgspant i de leverte produkter inntil betaling inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

6. Angre- og returrett, herunder returer

Du er beskyttet av angrerettloven og har 14 dagers ubetinget angrerett fra den dagen du bestiller produktet, dette betyr at angreretten gjelder kun ved første forsendelse i abonnementet (Startpakken).

For rett til å benytte angreretten, må produktet være uåpnet og returneres i samme mengde og stand som ved mottakelse. Dersom varens verdi er redusert mer enn nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, må kunden selv dekke verditapet. Ved benyttelse av angreretten når man mottar startpakken, har man mulighet for å få tilsendt en frankert returkonvolutt.
Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten går frem av angrerettskjemaet som fulgte med din ordrebekreftelse. Alternativt kan man ta kontakt med vår kundeservice.

Videre forsendelser av samme produkt ansees for å være en del av samme abonnement/bestilling (ensartede ytelser) og derfor gjelder ikke angre-/returrett på videre abonnementsforsendelser. Abonnementspakker som returneres til oss uten forhåndsgodkjennelse herunder ugyldig retur, vil bli fakturert med returgebyr (Ref.pkt.4) for å dekke kostnader ved håndtering av retur og porto/ekspedisjon. For å stoppe/avslutte abonnementet må kunde selv kontakte kundeservice, abonnement blir ikke automatisk stoppet ved returer.

Returer som sendes som postoppkrav eller rekommendert vil ikke bli tatt i mot.

7. Full reklamasjonsrett

Det gis full reklamasjonsrett etter gjeldende lover for alle mangler ved varen.
Reklamasjonsretten er begrenset til varens holdbarhetsdato som angitt på emballasjen forutsatt at riktig lagring er fulgt og maksimalt to måneder fra forholdet det reklameres på ble oppdaget. Under enhver omstendighet plikter kjøper å reklamere innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Ved reklamasjon, feil og mangler må kjøper dekke eventuelle fraktkostnader. Tilbakebetaling ved godkjent reklamasjon vil skje innen 14 virkedager. Ved en eventuell tvist, skal Forbrukerklageutvalgets avgjørelser følges. Hvis du vil benytte deg av reklamasjonsretten eller har spørsmål om reklamasjon, kontakt kundeservice. Den norske kjøpsloven regulerer ellers forholdet mellom deg som kunde og Pharmanova AS. Har du spørsmål, eller er i tvil om noe vedrørende varen, kan du bare kontakte oss. Spørsmål kan rettes til kundeservice. Kontaktinformasjon finner du her.

8. Priser

Alle priser er oppgitt i norske kroner inkludert merverdiavgift. Prisen på produktet kan variere avhengig av salgskanal, distribusjon og spesielle tilbud. Prisene gjelder inntil de endres. Vi forbeholder oss retten til å gjøre pris tilpasninger i forhold til de generelle markedsendringene vi må forholde oss til.

9. Kundeservice

Vår kundeservice hjelper deg gjerne på telefon +47 949 72 815 mandag – fredag kl. 09:00 – 15:00 (kan være avvik i forkant av høytider) og pr. e-post: post@pharmanova.no og vil gi tilbakemelding innen rimelig tid.

10. Personvern

Vi behandler alle personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Som databehandlingsansvarlig lagrer og bruker vi disse opplysningene for at vi skal ivareta og administrere kundeforholdet. Pharmanova AS er underlagt taushetsplikt om personopplysninger.

Vi vet at personopplysningene dine kan være konfidensielle. Vi vil ivareta konfidensialitet og beskytte personopplysninger i henhold til våre personvernretningslinjer og gjeldende lovgivning, inkludert EUs personvernforordning 2016/679 (“GDPR”).

Vi har innført teknologiske og driftsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine fra tap, misbruk, eller uautoriserte endringer eller ødeleggelse. Disse tiltakene omfatter bruk av brannvegger, kryptering, gode rutiner for styring av tilgangsrettigheter, nøye utvalgte behandlere og andre tekniske og kommersielt fornuftige tiltak for å oppnå tilstrekkelig beskyttelse av personopplysningene. Når det er nødvendig vil vi også ta sikkerhetskopier og bruke andre slike hjelpemidler for å unngå upåregnelig skade på eller ødeleggelse av personopplysningene dine. Disse tiltakene sikrer et tilstrekkelig sikkerhetsnivå hva angår risikoene som ligger i behandling og typen personopplysninger som skal beskyttes.

Vennligst merk likevel at når du overfører informasjon til oss over internett, er dette aldri 100% risikofritt. For betalinger fra deg, som vi overfører online, bruker vi et anerkjent system for sikker betaling. Vi vil straks gi deg beskjed dersom det oppstår brudd på personopplysningssikkerheten, som vil kunne utgjøre en fare for deg.

Utlevering av opplysninger til utenforstående utover konsernets selskaper, kan ikke skje uten ditt samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav og/eller regnskapsbehandling. Registrering av reservasjoner rettes til kundeservice.

Info: Hvordan og når deles opplysninger, mer info. Les egen side.

Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg, og kan kreve å få disse rettet, jf. personopplysningsloven §§ 18, 27 og 28.

Pharmanova AS benytter personprofiler. Du har rett til innsyn og administrasjon av dine opplysninger, hvilke opplysninger som ligger til grunn for profilen og hvor opplysningene er hentet fra jf. personopplysningsloven § 21. Med bakgrunn i din personprofil kan du bli kontaktet via epost, sms, tlf. osv. for produkt informasjon og uforpliktende tilbud, også i ettertid etter at abonnementet[1]kundeforholdet er avsluttet. For mer informasjon om behandling av personopplysninger kontakt kundeservice som vil hjelpe deg.

11. Endring av vilkårene

Vilkårene er gjenstand for endringer ved særlige behov og/eller offentlige endringer eller pålegg som påvirker disse vilkårene. Vi forbeholder oss retten til å endre vilkårene etter gjeldende regler. Dersom kunden, basert på de endrede vilkårene, ønsker å si opp avtalen står vedkommende fritt til å gjøre dette. Dersom avtalen mellom partene ikke sies opp, innebærer det i så fall at kunden aksepterer de oppdaterte avtalevilkårene.

12. Klager

Hvis du ønsker å klage på ditt kjøp, ta kontakt med kundeservice.
Dersom vi ikke klarer å bli enig om en løsning, kan du sende en klage til Forbrukerrådet, Fred. Olsens gate 1, 0152 Oslo.

13. Tilbakebetaling ved e-handel

Det blir i kjøpsøyeblikket informert om maksimal leveringstid fra bestilling er registrert. Kan vi ikke levere innen avtalt tid, blir du uten opphold informert om årsaken til forsinkelsen og får oppgitt ny leveringstid. Du har da rett til å heve kjøpet uten kostnad, kreve at kjøpet blir oppfylt eller kreve erstatningsvare fra Pharmanova AS.

14. Forbehold og ansvarsbegrensninger

Pharmanova AS tar forbehold om driftsstans, uriktige priser eller leveringsproblemer som skyldes forhold som Pharmanova AS ikke kan kontrollere.
Pharmanova AS tar videre forbehold om trykkfeil, prisfeil og merverdi- og øvrige avgiftsendringer. Eventuelle tilbud gjelder så lenge lageret rekker. Vi tar ikke ansvar for feil bruk av produkter. Følg anbefalt dosering på pakken.

15. Lovvalg og verneting

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet, i nærheten av der du bor (telefon 234 00 500). Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i selskapets verneting.

Parter:

Selger er Bø Netthandelskompetanse AS c/o Herbal Vital Bøveien 510 8470 Bø i Vesterålen Tlf. 949 72 815 (09-15). E-post: post@pharmanova.no. Org.nr. 999 566 650 MVA. Kjøper er den som er oppgitt som bestiller, og du må være over 18 år for å inngå abonnement.

Abonnement:

Ved å bli kunde oppretter du et løpende abonnement helt uten bindingstid. Du kan pause eller avslutte ditt abonnement ved å ta kontakt med oss innen 1 uke før neste planlagte levering. Det er kun én prøvepakke til redusert pris pr. husstand om ikke annet blir avtalt. Etter prøvepakke mottar kunden hver 4. mnd. portofritt en forsendelse med 4 måneders forbruk til kun 198,-/mnd. (totalt 792,-). Alle være priser er inkl. mva.

Stoppe abonnement:

 

 

Levering:

Vi leverer kun i Norge, og du vil motta din forsendelse 3-7 dager etter bestilling.

Betaling:

Faktura medfølger forsendelse.

Angrerett:

Du har 14 dagers angrerett fra dagen du mottar din første forsendelse. Angreretten innebærer at du har rett til å angre kjøpet for et uåpnet produkt, og returnere varen til oss. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i samme mengde og stand som da du mottok den. Ved en eventuell retur er du ansvarlig for returkostnader. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angreskjemaet.

Returrett:

Returrett gjelder første leveranse. Senere leveranser er identiske, og har dermed ikke returrett. Om du ønsker å kansellere ditt abonnement må du gi oss beskjed senest 4 uker før neste planlagte levering for at vi skal kunne stoppe neste levering.

Reklamasjon:

Full reklamasjonsrett i tråd med lovgivning. Reklamasjonsretten er begrenset til varens holdbarhetsdato forutsatt at riktig lagring er fulgt og maksimalt to måneder fra forholdet det reklameres på ble oppdaget. Ved reklamasjon får du dekket eventuelle fraktkostnader. Ved reklamasjonsforsendelse husk å påføre avsenders navn, kundenummer, fakturanummer og reklamasjonsårsak.

Lovvalg og verneting:

Avtalen er underlagt norsk rett. Tvist mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten henvises til de ordinære domstoler.

Forbehold og ansvarsbegrensninger:

Pharmanova forbeholder seg retten til å overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen til en annen part. Pharmanova tar forbehold om driftsstans, uriktige priser eller leveringsproblemer som skyldes forbehold utenfor selskapets kontroll. Pharmanova tar videre forbehold om trykkfeil, feilprising og merverdi- og øvrige avgiftsendringer. Eventuelle tilbud gjelder så lenge lageret rekker. Ev. endringer i vilkår vil bli offentliggjort senest 1 måned før de trer i kraft. Pharmanova tar ikke ansvar for feil bruk av varen. Følg anbefalt dosering.