Personvernerklæringen og abonnementsbetingelsene

Generelt

Disse betingelsene gjelder for avtale om levering av produkter og tjenester, også omtalt som varer eller varen, til sluttkunder i Norge. Pharmanova AS, er et selskap i konsernet Bø Netthandelskompetanse AS. Selskapene samarbeider på tvers, for å utnytte synergier, hvor dette er formålstjenelig.
Vilkårene gjelder for Pharmanova AS.

Selger:
Pharmanova AS
c/o Bø Netthandelskompetanse AS
Bøveien 510
8470 Bø i Vesterålen
Telefon: +47 949 72 815
E-post: post@pharmanova.no
Web: www.pharmanova.no
Registrert i Brønnøysundregisteret med org.no.: NO 999 566 650 MVA

Kjøper:
Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen (benevnt »du», »deg», »din», »ditt» eller
«kunden»)

Du må være fylt 18 år for å bli kunde hos Pharmanova AS, og for å foreta kjøp av varer.

Abonnement

Det skal være enkelt og oversiktlig for deg som kunde å handle hos oss. Produktene som selges på løpende abonnementsbasis, vil du få levert direkte i din postkasse inkl. faktura. Den første forsendelsen «startpakken» (inngår i abonnementet), blir normalt sendt påfølgende mandag (Senest innen 10 dager) etter bestilling og inneholder forbruk for 30 dager. Deretter får du levering gjennom abonnementet hver 4. måned til avtalt pris. Første abonnementspakke sendes 4 uker etter dato for utsendelse av startpakke. Deretter vil videre forsendelser sendes pr. post hver 16 uke. (4.mnd) om ikke annet er avtalt på forhånd. Tidspunkt for neste forsendelse vil stå på tilsendt faktura.

Endringer av produktet og leveringsmåter kan forekomme. Dette gjelder forbedringer av produkt, distribusjonsmåte og emballasje som skal være fordelaktig for deg som kunde. Endring kan også forekomme ved at et bestemt produkt tas ut fra vårt sortiment.
Ved andre særtilbud gjelder oppgitte priser og vilkår i tilbud/ordrebekreftelse.

Abonnementet kan stoppes/endres ved å kontakte kundeservice. Ved oppsigelse avsluttes abonnementet 14 dager etter mottatt beskjed om endring avbestilling/oppsigelse, med virkning fra førstkommende utsendelse. Dersom avbestilling/stopp av abonnement meddeles senere enn 14 dager før neste utsendelse, forplikter kunden seg til å motta og betale for neste forsendelse.

Introduksjonstilbudet gjelder kun nye kunder og én per husstand. Dersom kunde bestiller prøvepakke etter å ha sagt opp et aktivt abonnement, ansees bestillingen som reaktivering av tidligere abonnement.
Abonnementstegning kan nektes ved saklig grunn, slik som svindelforsøk, manglende kredittverdighet m.m. Pharmanova AS leverer kun til norske adresser.

Leveranse og frakt

Du kan endre leveringene etter eget ønske, pause, stoppe eller endre tidsintervallet for utsendelser, vår hyggelige kundeservice hjelper deg etter beste evne, slik at vi kan imøtekomme dine behov. For å gi deg fleksibilitet, er det ingen bindingstid eller kjøpsforpliktelse knyttet til abonnementet, og abonnementet kan sies opp fortløpende (14. dagers oppsigelsestid).

Alle våre leveranser på abonnement gis med gratis frakt, så fremt ikke annet er avtalt. Kunde er selv ansvarlig til å oppgi korrekt adresse, e-post og telefonnummer ved bestilling og/eller annen skriftlig/muntlig kommunikasjon. Kunde plikter å gi beskjed ved endring av adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Dersom ufullstendig eller manglende adresse er oppgitt som medfører at pakken kommer i retur til selger, vil den behandles som en ugyldig retur.
Retur som ikke er avtalt med kundeservice, vil bli fakturert et returgebyr pålydende kr 129,- inkl. mva. eller kr 159,- inkl. mva. for ufrankert retur.

Betaling

Det utstedes faktura som vedlegges alle forsendelser og kunden har 15 dagers betalingsfrist fra fakturadato på første forsendelse og 15 dager på øvrige forsendelser og/eller gebyrer.

Ved manglende betaling, vil kunden få tilsendt påminnelse om dette på SMS/e-post 5 dager etter forfall og 12 dager etter forfall. Etter 22 dager fra forfall på fakturaen vil kravet sendes over til inkassoselskapet. Selskapet har salgspant i de leverte produkter inntil betaling inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

Angre- og returrett, herunder returer

Du er beskyttet av angrerettloven og har 14 dagers ubetinget angrerett fra den dagen du bestiller produktet, dette betyr at angreretten gjelder kun ved første forsendelse i abonnementet (Startpakken).

For rett til å benytte angreretten, må produktet være uåpnet og returneres i samme mengde og stand som ved mottakelse. Dersom varens verdi er redusert mer enn nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, må kunden selv dekke verditapet. Ved benyttelse av angreretten når man mottar startpakken, har man mulighet for å få tilsendt en frankert returkonvolutt.
Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten går frem av angrerettskjemaet som fulgte med din ordrebekreftelse. Alternativt kan man ta kontakt med vår kundeservice.

Videre forsendelser av samme produkt ansees for å være en del av samme abonnement/bestilling (ensartede ytelser) og derfor gjelder ikke angre-/returrett på videre abonnementsforsendelser. Abonnementspakker som returneres til oss uten forhåndsgodkjennelse herunder ugyldig retur, vil bli fakturert med returgebyr (Ref.pkt.4) for å dekke kostnader ved håndtering av retur og porto/ekspedisjon. For å stoppe/avslutte abonnementet må kunde selv kontakte kundeservice, abonnement blir ikke automatisk stoppet ved returer.

Returer som sendes som postoppkrav eller rekommendert vil ikke bli tatt i mot.

Full reklamasjonsrett

Det gis full reklamasjonsrett etter gjeldende lover for alle mangler ved varen.
Reklamasjonsretten er begrenset til varens holdbarhetsdato som angitt på emballasjen forutsatt at riktig lagring er fulgt og maksimalt to måneder fra forholdet det reklameres på ble oppdaget. Under enhver omstendighet plikter kjøper å reklamere innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Ved reklamasjon, feil og mangler må kjøper dekke eventuelle fraktkostnader. Tilbakebetaling ved godkjent reklamasjon vil skje innen 14 virkedager. Ved en eventuell tvist, skal Forbrukerklageutvalgets avgjørelser følges. Hvis du vil benytte deg av reklamasjonsretten eller har spørsmål om reklamasjon, kontakt kundeservice. Den norske kjøpsloven regulerer ellers forholdet mellom deg som kunde og Pharmanova AS. Har du spørsmål, eller er i tvil om noe vedrørende varen, kan du bare kontakte oss. Spørsmål kan rettes til kundeservice. Kontaktinformasjon finner du her.

Priser

Alle priser er oppgitt i norske kroner inkludert merverdiavgift. Prisen på produktet kan variere avhengig av salgskanal, distribusjon og spesielle tilbud. Prisene gjelder inntil de endres. Vi forbeholder oss retten til å gjøre pris tilpasninger i forhold til de generelle markedsendringene vi må forholde oss til.

Kundeservice

Vår kundeservice hjelper deg gjerne på telefon +47 949 72 815 mandag – fredag kl. 09:00 – 15:00
(kan være avvik i forkant av høytider) og pr. e-post: post@pharmanova.no og vil gi tilbakemelding
innen rimelig tid.

Personvern

Vi behandler alle personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Som databehandlingsansvarlig lagrer og bruker vi disse opplysningene for at vi skal ivareta og administrere kundeforholdet. Pharmanova AS er underlagt taushetsplikt om personopplysninger.

Vi vet at personopplysningene dine kan være konfidensielle. Vi vil ivareta konfidensialitet og beskytte personopplysninger i henhold til våre personvernretningslinjer og gjeldende lovgivning, inkludert EUs
personvernforordning 2016/679 (“GDPR”).

Vi har innført teknologiske og driftsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine fra tap, misbruk, eller uautoriserte endringer eller ødeleggelse. Disse tiltakene omfatter bruk av brannvegger, kryptering, gode rutiner for styring av tilgangsrettigheter, nøye utvalgte behandlere og andre tekniske og kommersielt fornuftige tiltak for å oppnå tilstrekkelig beskyttelse av
personopplysningene. Når det er nødvendig vil vi også ta sikkerhetskopier og bruke andre slike hjelpemidler for å unngå upåregnelig skade på eller ødeleggelse av personopplysningene dine. Disse tiltakene sikrer et tilstrekkelig sikkerhetsnivå hva angår risikoene som ligger i behandling og typen personopplysninger som skal beskyttes.

Vennligst merk likevel at når du overfører informasjon til oss over internett, er dette aldri 100% risikofritt. For betalinger fra deg, som vi overfører online, bruker vi et anerkjent system for sikker betaling. Vi vil straks gi deg beskjed dersom det oppstår brudd på personopplysningssikkerheten, som vil kunne utgjøre en fare for deg.

Utlevering av opplysninger til utenforstående utover konsernets selskaper, kan ikke skje uten ditt samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav og/eller regnskapsbehandling. Registrering av reservasjoner rettes til kundeservice.

Info: Hvordan og når deles opplysninger, mer info. Les egen side.

Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg, og kan kreve å få disse rettet, jf. personopplysningsloven §§ 18, 27 og 28.

Pharmanova AS benytter personprofiler. Du har rett til innsyn og administrasjon av dine opplysninger, hvilke opplysninger som ligger til grunn for profilen og hvor opplysningene er hentet fra jf. personopplysningsloven § 21.For mer informasjon om behandling av personopplysninger kontakt kundeservice som vil hjelpe deg.

Endring av vilkårene

Vilkårene er gjenstand for endringer ved særlige behov og/eller offentlige endringer eller pålegg som påvirker disse vilkårene. Vi forbeholder oss retten til å endre vilkårene etter gjeldende regler. Dersom kunden, basert på de endrede vilkårene, ønsker å si opp avtalen står vedkommende fritt til å gjøre dette. Dersom avtalen mellom partene ikke sies opp, innebærer det i så fall at kunden aksepterer de oppdaterte avtalevilkårene.

Klager

Hvis du ønsker å klage på ditt kjøp, ta kontakt med kundeservice.
Dersom vi ikke klarer å bli enig om en løsning, kan du sende en klage til Forbrukerrådet, Fred. Olsens gate 1, 0152 Oslo.

Tilbakebetaling ved e-handel

Det blir i kjøpsøyeblikket informert om maksimal leveringstid fra bestilling er registrert. Kan vi ikke levere innen avtalt tid, blir du uten opphold informert om årsaken til forsinkelsen og får oppgitt ny leveringstid. Du har da rett til å heve kjøpet uten kostnad, kreve at kjøpet blir oppfylt eller kreve erstatningsvare fra Pharmanova AS.

Forbehold og ansvarsbegrensninger

Pharmanova AS tar forbehold om driftsstans, uriktige priser eller leveringsproblemer som skyldes forhold som Pharmanova AS ikke kan kontrollere.
Pharmanova AS tar videre forbehold om trykkfeil, prisfeil og merverdi- og øvrige avgiftsendringer. Eventuelle tilbud gjelder så lenge lageret rekker. Vi tar ikke ansvar for feil bruk av produkter. Følg anbefalt dosering på pakken.

Lovvalg og verneting

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet, i nærheten av der du bor (telefon 23 40 05 00). Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i selskapets verneting.

Generelt

Disse betingelser gjelder for avtale om levering av produkter og tjenester, også omtalt som varer eller varen, til sluttkunder i Norge.

 

Parter

Selger er: Pharmanova AS

c/o Bø Netthandelskompetanse AS

Bøveien 510

8470 Bø i Vesterålen

Telefon 94 97 28 15

E-post post@pharmanova.no

Organisasjonsnummer 999 566 650 MVA, og blir i det følgende benevnt «Pharmanova», «vi» eller «oss».

 

Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen uavhengig av salgskanal, og blir i det følgende benevnt «du», «deg», «din», «ditt» eller

«kunden». Personen må være fylt 18 år for å bli kunde på Pharmanova’s produkter.

 

Abonnement

Ved å bli kunde hos Pharmanova oppretter du et løpende abonnement, men abonnementet er helt fri for bindingstid og det er ingen tvungen avtaleperiode.

Dersom du ikke, innen 1 uke før neste planlagte levering, informerer oss om at du vil stoppe abonnementet, vil du motta videre forsendelser frem til du selv sier opp avtalen.

Abonnementet er som nevnt løpende, og du står fritt til å gjøre endringer – som for eksempel å utsette en forsendelse, pause eller avslutte abonnementet.

Det er kun én prøvepakke pr. husstand – dersom ikke noe annet blir avtalt.

 

Priser

Våre priser er oppgitt i norske kroner og inkluderer merverdiavgift. Prisen på produktet kan variere avhengig av salgskanal, distribusjon og spesielle kampanjer. Prisene gjelder inntil de endres. Varsel om prisendring sendes i god tid før endringene trer i kraft; senest 1 måned før endringen. Introduksjonstilbudene kan ikke utnyttes illojalt gjennom hyppig og repeterende nytegning / oppsigelse, da det primært et rettet mot nye kunder. Maks 1 introduksjonstilbud per kunde.

Porto- og ekspedisjonsgebyr kommer i tillegg på hver forsendelse i henhold til gjeldende satser, så fremt noe annet ikke er avtalt.

 

Kundeservice

Vår kundeservice kan kontaktes på telefon 94 97 28 15, mandag til fredag mellom kl. 10.00 og 15.00. Du kan også kontakte oss på www.pharmanova.no.

 

Faktura

Vær oppmerksom på at fakturaen er vedlagt pakken (ditt navn og adresse er påført).

 

Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår på fakturaen. Ved betaling via nettbank er det meget viktig at du benytter KID- nummeret som står på giroen. Dette sikrer at betalingen blir korrekt registrert.

 

Levering

Vi leverer kun pakker i Norge. Din bestilling kommer hjem i din postkasse mellom 3-7 dager etter at vi har mottatt din bestilling. Deretter mottar du nye forsendelser etter avtalt leveringsfrekvens. Ved spesielle tilbud, større eller flere bestillinger kan det forekomme at varen må hentes på postkontoret grunnet størrelse og vekt. Ved adresseendring plikter du deg til å oppdatere oss om ny adresse.

 

Personopplysninger

Vi behandler alle personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Vi lagrer og bruker disse opplysningene for at vi skal ivareta og administrere kundeforholdet herunder informere om produkter, tjenester og andre ytelser fra Pharmanova AS. Kunden samtykker i at Pharmanova AS kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor deg herunder brev, telefon, e-post og SMS for å informere om eller markedsføre vårt produkttilbud. Om du vil tilbakekalle dette samtykket, ta kontakt med kundeservice. Les mer om behandling av personopplysninger her.

 

Angrerett

Som kunde er du beskyttet av angrerettloven, og har 14 dagers ubetinget angrerett fra dagen du mottar varen på din første forsendelse. Angreretten innebærer at du har rett til å angre kjøpet for et uåpnet produkt, og returnere varen til oss. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i samme mengde og stand som da du mottok den. Ved en eventuell retur er du ansvarlig for returkostnader.

Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angreskjemaet.

 

Returrett for varer i abonnement

Det er kun returrett på den første leveransen du får. De neste varene er identiske med den første varen, og det er derfor ikke returrett på de forsendelsene du mottar etter den første leveransen. Vi må ha informasjon fra deg senest 4 uker før neste planlagte levering (endringsfrist fremkommer på faktura) om vi skal kunne stoppe neste levering.

 

Abonnementspakker som sendes tilbake til oss vil ikke krediteres. Om du ønsker at vi sender den ut på nytt blir du belastet med et gebyr på 99,-. Dette er for å dekke våre kostnader i forbindelse med håndtering av retur og porto/ekspedisjon ved utsendingen.

Helsekost og kosttilskudd er i gruppen matvarer og av hensyn til kvalitetssikring kan tilbakeleverte eller returnerte varer ikke uten videre videreselges. Våre kostnader ved returhåndtering og tapt salg på varer i ordinært abonnement vil derfor bli avkrevd med et returgebyr. Gjeldende gebyr fremgår av info på faktura.

 

Reklamasjon

Det gis full reklamasjonsrett etter gjeldende lover for alle mangler ved varen.

Reklamasjonsretten er begrenset til varens holdbarhetsdato som angitt på emballasjen forutsatt at riktig lagring er fulgt og maksimalt to måneder fra forholdet det reklameres på ble oppdaget. Under enhver omstendighet plikter kjøper til å reklamere innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Ved reklamasjon, feil eller mangler får du dekket eventuelle fraktkostnader. Ved reklamasjonsforsendelse husk å påføre avsenders navn, kundenummer, fakturanummer og reklamasjonsårsak.  Dersom det viser seg at varen ikke har påståtte mangler eller feil, kan vi kreve kostnader for porto, ekspedisjon og nødvendige undersøkelser dekket.

 

Lovvalg og verneting

Avtalen er underlagt norsk rett. Tvist mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten henvises til de ordinære domstoler

 

Forbehold og ansvarsbegrensninger

Pharmanova forbeholder seg retten til å overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen til en annen part.

Pharmanova tar forbehold om driftsstans, uriktige priser eller leveringsproblemer som skyldes forbehold utenfor selskapets kontroll.

Pharmanova tar videre forbehold om trykkfeil, feilprisning, merverdi- og øvrige avgiftsendringer. Eventuelle tilbud gjelder så lenge lageret rekker.

Pharmanova tar ikke ansvar for feil bruk av varen. Følg anbefalt dosering.

 

Endring av vilkårene

Vilkårene er en gjenstand for endringer ved særlige behov og/eller offentlige endringer eller pålegg som påvirker disse vilkårene. Ved endring av vilkårene vil du bli varslet om dette. Slik varsel gis inntil 1 måned før endringene trer i kraft. Dersom du, basert på de endrede vilkårene, ønsker å si opp avtalen står du fritt til å gjøre dette. Dersom avtalen mellom partene ikke sies opp, innebærer det i så fall at du aksepterer de oppdaterte vilkårene. Nye vilkår vil bli kunngjort på vår nettside eller i kombinasjon med utsendelse av varen(e).

Hvordan og når deler vi opplysninger med tredjeparter?

Noen av produktene og/eller tjenestene vi tilbyr gjør det nødvendig å involvere tredjeparter. Vi verken selger, leier ut, distribuerer eller gjør personopplysninger kommersielt tilgjengelige på annen måte, for noen tredjepart, men vi kan dele informasjonen innenfor vårt konsern, med tjenesteyterne våre og andre tredjeparter for de formål som fremgår av disse retningslinjene:

a.  Deling av personopplysninger innenfor konsernet.

Det norske Naturhuset kan dele personopplysningene dine med tilknyttede selskaper:

 • Når vi må gjøre det for å kunne tilby produktene og/eller tjenestene eller informasjonen som du har bedt om, kan vi overføre personopplysningene dine til konsernets selskaper, hva angår sentrale supporttjenester; eller
 • Hvis du samtykker (f.eks. når du samtykker til konsernets tilknyttede selskaper); eller
 • For å overholde juridiske eller lovpålagte forpliktelser.

 

b.  Deling av personopplysninger med tjenestetilbydere

Vi deler også personopplysninger med våre tredjepart-servicetilbydere, som vi engasjerer for å yte ulike tjenester, i forbindelse med

 • Levering av våre produkter (f.eks. pakke/distributør);
 • Markedsføring og annonsering av tjenester (f.eks. markedsføringsbyråer, interaktive byråer, tilbydere av e-postløsninger);
 • Nettsidene våre (f.eks. hosting og vedlikehold av nettsidene våre); og
 • IT-tjenester og -løsninger (f.eks. datalagringstjenester, hjelp til database-administrasjon).
 • Innkreving av fordringer

 

Vi har nøye valgt disse tjenesteyterne og tatt forholdsregler for å sørge for at personopplysningene dine er tilstrekkelig beskyttet. Alle tjenestetilbyderne våre må binde seg gjennom skriftlig kontrakt til å behandle personopplysninger de mottar, kun for det formål å yte spesielle tjenester til oss og å ha egnede sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine.

c.  Deling av personopplysninger med andre mottakere

Vi kan også dele personopplysningene dine med:

 • Våre regnskapsførere, revisorer, advokater eller lignende rådgivere når vi ber dem om faglige råd;
 • Alle andre tredjeparter dersom vi er pålagt å oppgi eller dele personopplysningene for å overholde en lovmessig plikt, eller for å beskytte rettighetene, eiendommen og/eller sikkerheten til Pharmanova AS, dets tilknyttede selskaper, dets personale og andre;
 • Alle andre tredjeparter for å overholde krav fra domstol, myndighet eller offentlig organ for eksempel, etterleve en rettskjennelse eller handle i samsvar med gjeldende lov eller forskrift; eller
 • investorer og andre relevante tredjeparter i forbindelse med et eventuelt salg eller annen forretningstransaksjon knyttet til Pharmanova AS AS/eller noen av de tilknyttede selskapene.